Code JavaScript thông dụng

Dễ dàng tra cứu khi cần

CONSOLE
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1console.log()In ra màn hình Console thông tin logĐến bài viết
2console.info()In ra màn hình Console thông báoĐến bài viết
3console.error()In ra mà hình Console kết quả lỗiĐến bài viết
4console.warn()In ra màn hình Console kết quả cảnh báoĐến bài viết
5console.count()In mà hình Console số lần biến hay hàm được gọiĐến bài viết
6console.time()Bắt đầu tính toán thời gian xử lý codeĐến bài viết
7console.timeEnd()Kết thúc tính toán thời gian xử lý codeĐến bài viết
8console.table()In ra màn hình Console dữ liệu dưới dạng bảngĐến bài viết
STRING
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1str.replace()Thay đổi một chuỗi kí tự này bằng một chuỗi kí tự khácComing Soon
2str.indexOf()Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi kí tự con trong chuỗi kí tự đã choComing Soon
3str.lastIndexOf()Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi kí tự con trong chuỗi kí tự đã choComing Soon
4str.repeat()Lặp lại một chuỗi kí tự với số lần đã thiết lậpComing Soon
5str.startsWith()Kiểm tra xem chuỗi kí tự đã cho có bắt đầu bằng chuỗi kí tự con đã được chỉ định hay khôngComing Soon
6str.endsWith()Kiểm tra xem chuỗi kí tự đã cho có kết thúc bằng chuỗi kí tự con đã được chỉ định hay khôngComing Soon
7str.padStart()Thêm chuỗi kí tự với chiều dài chỉ định vào đầu chuỗi kí tự có sẵnComing Soon
8str.padEnd()Thêm chuỗi kí tự với chiều dài chỉ định vào cuối chuỗi kí tự có sẵnComing Soon
9str.charAt()Lấy ra kí tự đã được chỉ định vị trí trong chuỗi kí tự đã choComing Soon
10str.slice()Lấy ra một phần của chuỗi kí tự đã cho từ vị trí A đến BComing Soon
11str.trim()Xóa khoảng trắng hai đầu của chuỗi kí tựComing Soon
12str.toUpperCase()Biến đổi chuỗi kí tự về dạng chữ in hoaComing Soon
13str.toLowerCase()Biến đổi chuỗi kí tự về dạng chữ in thườngComing Soon
14str.includes()Kiểm tra xem chuỗi con có nằm trong chuỗi mẹ đã cho hay khôngComing Soon
15str.lengthLấy chiều dài chuỗi kí tựComing Soon
16str.search()Tìm kiếm một chuỗi con nào đó trong chuỗi gốcComing Soon
17str.match()Tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi gốc bằng biểu thức chính quyComing Soon
18str.concat()Nối hai hay nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi duy nhấtComing Soon
19str.split()Phân tách một chuỗi kí tự thành một mảng dữ liệuComing Soon
20str.substr()Trích xuất một chuỗi ra khỏi chuỗi ban đầu trong phạm vi đã chỉ địnhComing Soon
21str.substring()Lấy ra một phần của chuỗi kí tự đã cho từ vị trí A đến BComing Soon
NUMBER
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1num.toFixed()Coming Soon
ARRAY
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1arr.forEach()Thực hành hàm số sử dụng các yếu tố trong mảngComing Soon
2arr.find()Lấy ra yếu tố đầu tiên trong mảng thỏa mãn điều kiện nào đóComing Soon
3arr.filter()Tạo ra một mảng mới từ các yếu tố trong mảng cũ mà thỏa mãn điều kiện nào đóComing Soon
4arr.push()Thêm yếu tố vào cuối mảngComing Soon
5arr.includes()Kiểm tra xem yếu tố chỉ định có tồn tại trong mảng đã cho hay khôngComing Soon
6arr.concat()Kết hợp một hay nhiều mảng lại với nhauComing Soon
7arr.join()Kết hợp các kí tự trong mảng lại thành chuỗi kí tựComing Soon
8arr.map()Tạo ra mảng mới từ mảng đã choComing Soon
9arr.reduce()Tổng hợp các giá trị của yếu tố trong mảng thành một giá trị duy nhấtComing Soon
10arr.slice()Lấy ra một phần của mảng với chiều dài định trướcComing Soon
11arr.some()Kiểm tra xem có ít nhất một yếu tố trong mảng thỏa mãn điều kiện đã cho hay khôngComing Soon
12arr.reverse()Đảo ngược vị trí của các yếu tố trong mảngComing Soon
13arr.sort()Sắp xếp các yếu tố trong mảng theo một thứ tự nào đóComing Soon
14arr.values()Tạo Iterator từ mảng đã choComing Soon
15arr.shift()Lấy ra yếu tố đầu tiên của mảngComing Soon
16arr.indexOf()Tìm kiếm vị trí index của yếu tố được chỉ định trong mảngComing Soon
17arr.splice()Thêm hoặc xóa yếu tố trong mảngComing Soon
18arr.pop()Lấy ra yếu tố cuối cùng của mảngComing Soon
19arr.lengthLấy chiều dài của mảng hay số các yếu tố trong mảngComing Soon
20arr.copyWithin()Coming Soon
21arr.unshift()Thêm yếu tố vào đầu mảngComing Soon
22arr.every()Kiểm tra xem toàn bộ các yếu tố trong mảng có thỏa mãn một điều kiện nào đó hay khôngComing Soon
23arr.fill()Coming Soon
OBJECT
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1Object.seal()Coming Soon
2Object.getPrototypeOf()Coming Soon
3Object.assign()Coming Soon
4Object.is()Coming Soon
5Object.freeze()Coming Soon
6Object.create()Coming Soon
7Object.defineProperties()Coming Soon
8Object.defineProperty()Coming Soon
9Object.keys()Coming Soon
10obj.hasOwnProperty()Coming Soon
11obj.constructor()Coming Soon
FUNCTION
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1func.bind()Coming Soon
2func.lengthComing Soon
2func.apply()Coming Soon
2func.call()Coming Soon
MATH
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1Math.atan2()Coming Soon
2Math.ceil()Coming Soon
3Math.sign()Coming Soon
4Math.floor()Coming Soon
5Math.pow()Coming Soon
6Math.sin()Coming Soon
7Math.random()Coming Soon
8Math.acos()Coming Soon
9Math.cos()Coming Soon
10Math.asin()Coming Soon
11Math.tan()Coming Soon
12Math.min()Coming Soon
13Math.atan()Coming Soon
14Math.round()Coming Soon
15Math.sqrt()Coming Soon
16Math.log()Coming Soon
17Math.max()Coming Soon
18Math.abs()Coming Soon
DATE
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1date.getFullYear()Coming Soon
2Date.now()Coming Soon
3date.setHours()Coming Soon
4date.setMinutes()Coming Soon
5date.getDay()Coming Soon
6date.getMilliseconds()Coming Soon
7date.getTime()Coming Soon
8date.setMilliseconds()Coming Soon
9date.getHours()Coming Soon
10Date.parse()Coming Soon
11new Date()Coming Soon
12date.getMinutes()Coming Soon
13date.getSeconds()Coming Soon
14date.getMonth()Coming Soon
15date.getDate()Coming Soon
16date.setSeconds()Coming Soon
17date.setMonth()Coming Soon
18date.setDate()Coming Soon
19date.setFullYear()Coming Soon
JSON
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1JSON.stringify()Coming Soon
2JSON.parse()Coming Soon
PROMISE
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1new Promise()Coming Soon
2Promise.all()Coming Soon
3Promise.resolve()Coming Soon
4Promise.reject()Coming Soon
5promise.then()Coming Soon
6promise.catch()Coming Soon
7Promise.race()Coming Soon
GLOBAL FUNCTIONS
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1isNaN()Coming Soon
2parseFloat()Coming Soon
3parseInt()Coming Soon
4encodeURI()Coming Soon
5decodeURI()Coming Soon
DOM
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1element.getAttribute()Coming Soon
2element.setAttribute()Coming Soon
3element.removeAttribute()Coming Soon
4element.classListComing Soon
5element.scrollTopComing Soon
6element.childrenComing Soon
7element.tagNameComing Soon
8document.createElement()Coming Soon
9element.nextElementSiblingComing Soon
10element.idComing Soon
11document.getElementByIdComing Soon
12element.clientHeightComing Soon
13element.scrollHeightComing Soon
14element.previousElementSiblingComing Soon
15document.elementFromPoint()Coming Soon
16document.createTextNode()Coming Soon
17element.lastElementChildComing Soon
18document.querySelectorAll()Coming Soon
19element.outerHTMLComing Soon
20element.scrollWidthComing Soon
21document.documentElementComing Soon
22element.removeChild()Coming Soon
23document.referrerComing Soon
24element.insertBefore()Coming Soon
25element.insertAdjacentHTML()Coming Soon
26element.textContentComing Soon
27element.parentElementComing Soon
28element.innerHTMLComing Soon
29element.scrollLeftComing Soon
30document.bodyComing Soon
31element.firstElementChildComing Soon
32document.getElementsByTagName()Coming Soon
33element.contains()Coming Soon
34element.hasAttribute()Coming Soon
35document.lastModifiedComing Soon
36document.querySelector()Coming Soon
37element.appendChild()Coming Soon
38document.getElementsByClassName()Coming Soon
39element.clientWidthComing Soon
40element.getBoundingClientRect()Coming Soon
FETCH
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1response.blob()Coming Soon
2response.text()Coming Soon
3fetch()Coming Soon
4response.json()Coming Soon
FILE
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1file.lastModifiedComing Soon
2reader.abort()Coming Soon
3reader.readyStateComing Soon
4file.nameComing Soon
5reader.resultComing Soon
6file.sizeComing Soon
7reader.readAsDataURL()Coming Soon
8reader.readAsText()Coming Soon
9new FileReader()Coming Soon
10URL.createObjectURL()Coming Soon
EVENT
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1event.touchesComing Soon
2event.stopPropagation()Coming Soon
3target.removeEventListener()Coming Soon
4event.offsetXComing Soon
5event.offsetYComing Soon
6event.typeComing Soon
7event.targetTouchesComing Soon
8event.clientXComing Soon
9event.clientYComing Soon
10event.targetComing Soon
11event.keyComing Soon
12event.dataTransferComing Soon
13new Event()Coming Soon
14new TouchEvent()Coming Soon
15event.pageXComing Soon
16event.pageYComing Soon
17target.dispatchEvent()Coming Soon
18target.addEventListener()Coming Soon
19event.detailComing Soon
20event.currentTargetComing Soon
21event.timeStampComing Soon
22event.deltaXComing Soon
23event.deltaYComing Soon
24event.changedTouchesComing Soon
25event.preventDefault()Coming Soon
26new CustomEvent()Coming Soon
HISTORY
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1history.back()Coming Soon
2history.pushState()Coming Soon
3history.forward()Coming Soon
4history.lengthComing Soon
5history.stateComing Soon
6history.go()Coming Soon
7history.replaceState()Coming Soon
WINDOW
CodeÝ nghĩaĐọc bài viết
1window.screenXComing Soon
2window.screenYComing Soon
3location.assign()Coming Soon
4location.hrefComing Soon
5window.clearInterval()Coming Soon
6window.scrollBy()Coming Soon
7window.setInterval()Coming Soon
8location.hostnameComing Soon
9location.reload()Coming Soon
10location.hashComing Soon
11window.screenComing Soon
12window.setTimeout()Coming Soon
13location.pathnameComing Soon
14window.innerWidthComing Soon
15navigator.userAgentComing Soon
16window.scrollTo()Coming Soon
17navigator.languageComing Soon
18window.outerWidthComing Soon
19window.clearTimeout()Coming Soon
20location.protocolComing Soon
21window.stop()Coming Soon
22window.alert()Coming Soon
23window.close()Coming Soon
24window.postMessage()Coming Soon
25window.requestAnimationFrame()Coming Soon
26window.cancelAnimationFrame()Coming Soon
27window.open()Coming Soon
28navigator.onLineComing Soon
29window.devicePixelRatioComing Soon
30window.outerHeightComing Soon
31location.searchComing Soon
32window.innerHeightComing Soon
33window.scrollXComing Soon
34window.scrollYComing Soon
35location.replace()Coming Soon
36window.confirm()Coming Soon